Archive for เมษายน 27th, 2014

ที่มาของเรื่องราว

1940026_655029127879191_7486465258631185_n
ที่มาของเรื่องราว เว็บนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของเจ้าของเว็บเองและครอบครัว เพื่อนสนิท มิตรสหาย 2.เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นสาระและไร้สาระ 3.เพื่อการเรียนการสอนของเจ้าของเอง เหตุที่มีชื่อว่า starttutor.com เนื่องจากมีลูก 2 คน คนแรกชื่อ พี่สตาร์ท และ น้องติวเตอร์
Continue reading »